Algemene voorwaarden - portretten

Versie: OPPG-2022

1.                    Definitie van begrippen

Ookami: handelsnaam van Soren Cardon, gevestigd te 8800 Roeselare, O.-L.-Vrouwestraat 10/210 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE081.0881.792. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Ookami opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en diensten. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ookami met betrekking tot de door Ookami aangeboden diensten in de ruimste zin van het woord.

2.                   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten en facturen e.d. tussen Ookami en de klant. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden zowel op papier als elektronisch aan de klant beschikbaar gesteld.

De overeenkomst tussen Ookami en de klant kan bijzondere voorwaarden bevatten, afhankelijk van de opdracht. Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden gaan de bijzondere voorwaarden voor.

Ookami behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden zullen alleen gelden voor toekomstige opdrachten.

3.                   De offerte

Elke offerte is vrijblijvend. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten opdracht. De beschrijving bevat voldoende informatie over de opdracht om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

Door ondertekening van de offerte, het plaatsen van een bestelling of het plaatsen van een order aanvaardt de klant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. De klant ziet af van de toepassing van zijn eigen algemene (inkoop)voorwaarden.

Alle prijzen zijn altijd en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.                   De overeenkomst

Alle bestellingen dienen schriftelijk, per post of elektronisch, door Ookami en de klant te worden ondertekend. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ookami daaraan niet gebonden.

Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die de klant aan Ookami verstrekt. Ookami mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte informatie en gegevens. Indien de gegevens en informatie voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht onvolledig of onjuist zijn, worden extra kosten in rekening gebracht indien dit leidt tot een onjuiste uitvoering. De kosten worden doorberekend aan de klant ongeacht de in de offerte tussen Ookami en de klant overeengekomen prijs.

5.                   De uitvoering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt met de uitvoering van de overeenkomst door Ookami slechts begonnen tegen volledige vooruitbetaling van 20% van de waarde van de bestelling.

Ookami zal de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoeren. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Ookami de opdracht met een eigen creatieve invulling uitvoert.

Maximaal twee correcties zijn in de prijs inbegrepen. Extra aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten naar aanleiding van opmerkingen van de klant kan extra tijdsbesteding en extra kosten en schadevergoeding voor Ookami met zich meebrengen.

Ookami zal de klant tijdig of voor aanvang informeren over de extra tijdsbesteding en het maken van extra kosten. De klant beslist dienovereenkomstig of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken; en/of producten tegen de overeengekomen meerprijs wordt uitgevoerd.

6.                   Levering

De datum van levering is indicatief en bindt Ookami niet. De duur van de opdracht is afhankelijk van de complexiteit. Factoren zoals correcties kunnen de duur van het project verlengen. Ook vertragingen in klantreacties voor feedback kunnen bijdragen aan verlenging van de duur.

De klant heeft bij vertraging in de levering geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst. Indien door beide partijen een bindende leveringstermijn is overeengekomen, worden afspraken over (tussentijdse) termijnen vooraf schriftelijk in de overeenkomst vastgelegd onder bijzondere voorwaarden. Deze termijn wordt verlengd als de klant niet tijdig informatie, documenten, originelen, afbeeldingen verstrekt, of als de klant extra bestellingen plaatst.

7.                   Duur en opzegging

De duur van de overeenkomst is de duur die nodig is om de besproken diensten uit te voeren en te leveren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de duur van de overeenkomst onbepaald. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (zowel digitaal als analoog) of diensten, opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (zowel digitaal als analoog) of diensten, opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (zowel digitaal als analoog) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

Een overeenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. De annulering is slechts geldig bij schriftelijke aanvaarding door Ookami. In dat geval is de klant minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling met een minimum van het bedrag van het voorschot, behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade. Bij annulering of uitstel door de klant van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de levering is gepland, wordt door Ookami een schadevergoeding van 70% van het bedrag van de bestelling in rekening gebracht.

Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

8.                   Facturering en betaling

Voor zover in de overeenkomst of bijzondere voorwaarden niets anders is bepaald, dienen alle facturen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Voor elke verzonden herinneringsbrief wordt EUR 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

In geval van laattijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% verschuldigd. Tevens zal een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van EUR 125,00 in rekening worden gebracht ter compensatie van de buitengerechtelijke incassokosten als gevolg van niet-betaling binnen 15 dagen.

9.                   Aansprakelijkheid

De door Ookami geleverde goederen of diensten voldoen aan de normen en gebruiken van zorgvuldigheid, deskundigheid en zorgvuldigheid die ten tijde van de opdracht gebruikelijk zijn bij soortgelijke bedrijven onder gelijke omstandigheden en aan de overeengekomen specificaties en eisen die in de opdracht zijn vermeld. Ookami is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals commerciële of financiële schade, verlies van klanten, etc. Ookami is niet aansprakelijk voor gebrekkige uitvoering indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

10.                Klachten en geschillen

Ookami heeft de volgende klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument moet de ondernemer minimaal 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

11.                 Vertrouwelijkheid en privacy

Alle informatie (waaronder documenten, bestanden, afbeeldingen, presentatiedecks of methodologieën, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie...), van welke aard ook, die op enigerlei wijze ter beschikking wordt gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die oorspronkelijk over de informatie beschikte; wordt door de andere partij vertrouwelijk behandeld en wordt op geen enkele wijze meegedeeld of bekendgemaakt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar; wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking werd gesteld en wordt op eerste verzoek van de eigenaar teruggegeven.

12.                Intellectuele eigendomsrechten

Ookami blijft te allen tijde en niettegenstaande de betaling van de overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek van economisch recht, op alle door Ookami tot stand gebrachte werken.

Verveelvoudiging, exploitatie, openbaarmaking en/of het aanbrengen van wijzigingen is zonder uitdrukkelijke toestemming van Ookami niet toegestaan. Alle door Ookami geleverde producten en diensten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Ookami niet worden bewerkt of verwerkt in ander (online) drukwerk, websites... dan waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk zijn geleverd.

De opdrachtgever die de werken verwerft, verbindt zich ertoe de naam van Ookami te vermelden in elke vorm van niet-commerciële reproductie.

13.                Aanvullende of bijzondere bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

14.                Retourneren

Wegens de aard van het product op maat van de klant kunnen wij geen retourzendingen aanvaarden.

nl_BENederlands (België)